(1)
สังขมุณีจินดา ก.; นิลมานัต ก.; กิจรุ่งโรจน์ ล. มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด. TJNC 2014, 28, 32-42.