(1)
ชอบการไร่ส.; ฉันท์เรืองวณิชย์ว.; โตสิงห์อ.; วรรธนอภิสิทธิ์ธ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว. TJNC 1, 28, 68-79.