(1)
ธงชัย ฉ.; หนุเจริญกุล ส. ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา. TJNC 2014, 28, 80-91.