(1)
ศรีวิชัย เ.; ฝึกฝน ก.; ปินใจ พ. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์. TJNC 2014, 28, 95-107.