(1)
สวัสดิพานิช น.; อภัยจิรรัตน์ จ. สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง. TJNC 2014, 28, 123-134.