(1)
สวมชัยภูมิ ก.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว.; โตสิงห์ อ.; มั่นสมบูรณ์ อ. Factors Influencing the Accuracy of Emergency Severity Index-Based Emergency Patient Triage. TJNC 2019, 34, 34-47.