(1)
นิลมานัต ก.; อุดชุมพิสัย ม.; พจมานพงศ์ ภ.; นิยมไทย น. Continuing Hospital-to-Home Palliative Care: A Southern Thai Context. TJNC 2019, 34, 76-93.