(1)
ลี้ฮั่วฮวด จ.; พาหุวัฒนกร ว.; เสรีเสถียร เ. ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ. TJNC 2013, 28, 5-15.