(1)
สะมาแอ น.; นิลมานัต ก.; คงสุวรรณ ว. ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู. TJNC 2013, 28, 31-43.