(1)
หาสาสน์ศรี น.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว.; โตสิงห์ อ.; ริยาพันธ์ ศ. Factors Predicting Shock in Emergency Patients. TJNC 2019, 34, 60-75.