(1)
บุญเลอร์เ.; ประสบกิตติคุณท.; แสงเพิ่มพ. Bangkok Residents’ Attitudes towards Breastfeeding in Public. TJNC 2019, 34, 91-104.