(1)
พันธ์ดี จ.; ฉายพุทธ ป.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว.; วรรณะธูป ต. Predictors of Functional Restoration in Extremity Injury Patients. TJNC 2019, 34, 48-63.