(1)
ทรายทอง ธ.; ปุญญโสพรรณ อ.; นาคะ ข. ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา. TJNC 2012, 19, 39.