(1)
ธงชัย ฉ. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก. TJNC 2012, 20, 63.