(1)
เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ. TJNC 2012, 22, 4.