(1)
ธงชัย ฉ. การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง. TJNC 2012, 22, 17.