(1)
สมใจ อ.; เกยุรานนท์ พ.; สิงห์ช่างชัย เ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย. TJNC 2012, 22, 44.