(1)
ตะบูนพงศ์ ส.; บาลทิพย์ ข. ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก. TJNC 2012, 14, 51.