(1)
ส่งวัฒนา ป.; คงอินทร์ ว.; ฐานิวัฒนานนท์ เ. ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา. TJNC 2012, 15, 12.