(1)
นิลมานัต ก.; ไชยลังกา พ.; เชื้อประไพศิลป์ อ. การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง. TJNC 2012, 15, 30.