(1)
บาลทิพย์ ข.; เชื้อประไพศิลป์ อ.; ไชยลังกา พ. ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้. TJNC 2012, 16, 39.