(1)
ชุณหะวัต ด.; ตันติกรกุล จ.; ฦาชา ย. ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. TJNC 2012, 16, 63.