(1)
ธงชัย ฉ. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ. TJNC 2012, 21, 5.