(1)
ภักดีวงศ์เ. การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. TJNC 2012, 21, 12.