(1)
วะสี ป.; ธงชัย ฉ.; พงศ์มั่นจิตร พ.; เชื้อเจ็ดตน พ.; สุขเกษม ส. ประสิทธิผลการการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. TJNC 2012, 21, 75.