(1)
ธงชัย ฉ. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. TJNC 2012, 21, 8.