(1)
หิรัญชุณหะส.; แสงจันทร์ห.; ส่งวัฒนาป.; เพชรพิเชฐเชียรว. สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ. TJNC 2012, 22, 9.