(1)
พานิชย์จ.; ชัยวัฒน์ว. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. TJNC 2012, 22, 40.