(1)
พานิชย์ จ.; ชัยวัฒน์ ว. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. TJNC 2012, 22, 40.