(1)
อาภานันทิกุลม. บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ. TJNC 2012, 22, 5.