(1)
อาภานันทิกุล ม. บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ. TJNC 2012, 22, 5.