(1)
เกษมกิจวัฒนาส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC 2012, 22.