(1)
สี่หิรัญวงศ์อ.; ยุทธไตรป. การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ. TJNC 2012, 22, 10.