(1)
แสงนิมิตชัยกุลว.; ชัยวัฒน์ว. ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน. TJNC 2012, 22, 38.