(1)
ไกรนุวัตร ก. แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน. TJNC 2012, 23, 10.