(1)
โมลี ป.; โตสิงห์ อ.; สินธุ ศ. ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม. TJNC 2012, 23, 22.