(1)
สุวรรณโณ จ.; เพชรศิราสัณฑ์ เ.; ประเสริฐไทย ป.; จันทร์ประดิษฐ์ อ.; ใสสุข ว. การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. TJNC 2012, 23, 35.