(1)
แจ้งสุทธิวรวัฒน์พ.; อังสุโรจน์ร. ย. สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง. TJNC 1, 23, 87.