(1)
ชอบอรุณสิทธิ ช.; เกษมกิจวัฒนา ส.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี. TJNC 2012, 23, 100.