(1)
ขันตีจิตร ก.; เกษมกิจวัฒนา ส.; ฉายพุทธ ป. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร. TJNC 2012, 23, 26.