(1)
อาภานันทิกุล ม.; ธนูรักษ์ ร.; ฦาชา ย. การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี. TJNC 2012, 23, 52.