(1)
เซ็นนันท์ก.; โตสิงห์อ.; สินธุศ. การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม. TJNC 2012, 23, 26.