(1)
เซ็นนันท์ ก.; โตสิงห์ อ.; สินธุ ศ. การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม. TJNC 2012, 23, 26.