(1)
ศรีสุพรรณ ว.; รุจกรกานต์ ด.; คงประเสริฐ พ. สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์. TJNC 2012, 23, 20.