(1)
นันท์ศุภวัฒน์ เ.; คุณาวิกติกุล ว.; เกียรติเลิศนภา ผ.; อภิขาติบุตร ก.; ศรีสุพรรณ ว. การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย. TJNC 2012, 23, 41.