(1)
อนุเรือง ศ.; สินธุ ศ.; วาณิชย์กุล น.; ศรียุกตศุทธ อ. ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง. TJNC 2012, 24, 11.