(1)
แสงนิมิตชัยกุบ ว.; รัชนกุล ป. พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก. TJNC 2012, 24, 88.