(1)
ธีระทองคำ แ.; หนุเจริญกุล ส.; สุวิสิษฐ์ น. การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย. TJNC 2012, 24, 39.