(1)
สมประเสริฐ ช. บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์. TJNC 2012, 24, 5.