(1)
จันทรวิจิตร ย.; บุญเชียง ว.; ภูมิสวัสดิ์ ร.; สุคนธสรรพ์ อ.; วังศรีคูณ ส. ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. TJNC 2012, 24, 94.